Beroepsprofiel

Het beroeps- en competentieprofiel CMD 2018 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van INCMD en is daarmee collectief eigendom van de hogescholen die beschikken over de licentie voor CMD en lid zijn van INCMD. Het beroeps- en competentieprofiel biedt CMD opleidingen een raamwerk en een standaard waarmee zij inhoud, beroepstaken en competenties kunnen beschrijven. Tevens is het een hulpmiddel bij het positioneren van een opleiding in het CMD domein.

Dit is een CMD'er

CMD'ers zijn ontwerpers. Ze onderzoeken, bedenken, verbeelden en maken betekenisvolle (interactieve) communicatieproducten, -diensten en -belevingen. Ze maken hierbij gebruik van verschillende onderzoeks- en ontwerpmethoden en technologieën.

 

CMD'ers creëren waarde (ontwerpen) vanuit de wensen, behoeften en eigenschappen van gebruikers.

 

CMD'ers weten in het ontwerpproces verschillende vakgebieden te verbinden.

 

CMD'ers intitiëren, organiseren het project en geven richting aan het ontwerpproces, waarbij zij overzicht behouden en oog tonen voor details.

 

CMD'ers doorgronden de opdracht en verdiepen zich in de vraag, de opdrachtgever, de gebruiker en de (gebruiks)context. Zij durven lastige vragen te stellen, vragen door en blijven kritisch.

 

CMD'ers verliezen de opdracht nooit uit het oog en weten deze binnen de gestelde kaders af te ronden.

 

CMD'ers zijn creatief in het bedenken van oplossingen. Ze zijn ondernemend en hebben een proactieve houding.

 

CMD'ers zijn zich bewust van de 'grotere context': maatschappij, ethiek, historie en economische werkelijkheid.

 

CMD'ers willen vooroplopen in hun vak, kennen de nieuwste trends en ontwikkelingen, en weten deze op waarde te schatten en passen deze toe in hun werk.

 

CMD'ers zijn zich bewust van de gevolgen van hun ontwerpbeslissingen.

Body of Knowledge & Skills

CMD'ers zijn ontwerpers en zij werken als zodanig vanuit een stevige theoretische basis voor de oplossingen die ze ontwerpen. De Body of Knowledge & Skills (BoKS) geeft kleur aan het vak van Communication and Multimedia Design. Als interdisciplinairen werken CMD'ers bij uitstek op de raakvlakken tussen de verschillende disciplines en tappen ze uit verschillende kennisbases. CMD'ers kenmerken zich door het vermogen om kennis uit meerdere vakgebieden in één ontwerp te kunnen integreren.

 

Voor het vakgebied CMD onderscheiden we vier kennisgebieden die bij uitstek relevant zijn: technologies, design, business en humanities. Sommige van de kernaspecten voor CMD'ers, zoals waarden, communicatie, ervaringen en artefacten bevinden zich op het snijvlak van deze kennisdomeinen.

Onderzoek

Onderzoek maakt integraal deel uit van het werk van de CMD'ers (INCMD 2016). Er wordt van de CMD'er een pragmatische benadering van onderzoek gevraagd - gericht op de voortgang van het ontwerpproces. Deze ontwerpgerichte benadering van onderzoek heeft substantiële verschillen met meer traditionele benaderingen van onderzoek. Binnen alle fasen van het ontwerpproces koppelt de CMD'er een divers palet aan onderzoeksmethoden en activiteiten aan elkaar die samen leiden tot een geïnformeerd, geïnspireerd, doordacht en onderbouwd ontwerp. Naast deze eigenstandige onderzoeks- en ontwerptraditie moeten CMD'ers zich wel staande weten te houden in een multidisciplinaire beroepspraktijk waarin deze traditionele benaderingen ook een plek hebben; een goed middel om het verband daartussen inzichtelijk te maken is de methodenkaart praktijkonderzoek en het bijbehorende CMD-Methodspack.

Meer weten over het beroepsprofiel?

Cookiemelding

Cookieverklaring